Menu
Zřizovatel

 

Informace o obnovení provozu školy a jejích podmínkách včetně hygienických pravidel pro období do konce školního roku 2019/2020

 

Mateřská škola, Luže, okres Chrudim vydává tento soubor hygienických pravidel a doporučení

pro zákonné zástupce zapsaných dětí. 

Provoz mateřské školy obnoven 11. 05. 2020. Provozní doba 6.15 – 16.15.

Zákonní zástupci jsou povinni řídit se pravidly vyplývající z dokumentu, vydaného MŠMT

a stanovenými provozními podmínkami MŠ Luže vztahující se na dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení. 

 

Při prvním vstupu do školy zákonný zástupce dítěte vyplní „Čestné prohlášení“, které obsahuje:

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění u svého dítěte (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)

Vzor Čestného prohlášení je k nahlédnutí či ke stažení v dolní části tohoto dokumentu.

 Hygienická pravidla:

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky – rouškou.

Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

 Doprovod dítěte do mateřské školy zajistí pouze jeden člen z rodiny.

  Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

Před vstupem do prostor mateřské školy doporučujeme vydezinfikovat ruce nabízenou dezinfekcí.

Minimalizujte velké shromažďování osob před školou;  před školou dodržujte odstupy  2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

Pro všechny osoby včetně dětí nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.

Po převléknutí dítěte zabalte dětskou roušku do plastového sáčku.

Do šaten MŠ vcházejte s dítětem až po kontrole šatny /nahlédnutí oknem/. Pokud se v šatně pohybují osoby ze dvou rodin /dítě a jeho doprovod/, musím vyčkat venku. Maximální počet osob v šatně je povolen na čtyři.

V prostorách mateřské školy

Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména přestrojení dítěte, předání, vyzvednutí dítěte). 

Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každé dítě důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.

Obecná pravidla a doporučení po dobu trvání epidemiologických opatření

 • předškolního vzdělávání se mohou účastnit pouze děti bez příznaků onemocnění (kašel, rýma, teplota), dítě se známkami infekčního onemocnění nelze přijmout do kolektivu
 • dítě osobně předejte pedagogovi – v této epidemiologické situaci nelze připustit, aby dítě vešlo do třídy samo / k přivolání uč. použijte zvonek v šatně/
 • zabraňte nošení hraček z domova
 • zákonný zástupce dohlíží na správnou respirační hygienou dítěte ( smrkat do kapesníků, kýchat do kapesníku popř.rukávu nebo zakrýt ústa rukou)
 • doporučujeme zákonným zástupcům, aby svým dětem pobyt v mateřské škole omezili na nezbytně nutnou dobu
 • omezte dětské ošacení v šatnových poličkách, nadbytečné svršky odnášejte domů, náhradní oblečení vložte do igelitové tašky a zavěste na háček
 • do čistého sáčku s označením „čistá“ uložte jeden kus dětské roušky a umístěte do šatnové skříňky pro případ nouze

Mateřská škola pro vaše děti zajistí

 • výchovně vzdělávací činnost po celou dobu pobytu v MŠ
 • celodenní školní stravování
 • relaxační pobyt na zahradě MŠ
 •  hygienické podmínky – časté mytí rukou tekutým mýdlem, osušení jednorázovými utěrkami,
 • zdravý odpočinek ve větrané ložnici, dezinfekci hraček, povrchů, hygienických zařízení, časté větrání vnitřních prostor MŠ, pravidelný denní úklid místností, kde se děti pohybují

Stravné a úplata za předškolní vzdělávání

 • stravné na měsíc květen bude uhrazeno z přeplatku za měsíc duben, kdy byla platba inkasována, ale vystravována nebyla z důvodu uzavření školy
 • informujte se u vedoucí školní jídelny o stavu vašeho konta (případné přeplatky či nedoplatky)
 • rodiče čerpající mateřskou či rodičovskou dovolenou a jejichž děti dočasně nemohou navštěvovat MŠ nebudou platit školné
 • pokud se zaměstnaný rodič rozhodne neposílat své dítě do MŠ, musí si podat  „Žádost o snížení úplaty“ z důvodu nahlášené celoměsíční absence, a tím pádem se sníží úplata na 200,- (vzor tiskopisu Žádosti o snížení úplaty je k dispozici ke stažení v dolní části tohoto dokumentu)
 • za docházející děti se bude úplata v období květen  2020 až červenec  2020 pohybovat v obvyklé částce tj. 370,- Kč
 • za srpen 2020 po dobu prázdninového přerušení provozu se úplata nevybírá

Soubory ke stažení

Čestné prohlášení275 kB
Žádost o snížení úplaty13 kB
Aktuality
23.06.2020
Slavnostní vyřazení předškoláků

Ve středu 24.června 2020 se na zahradě MŠ uskuteční slavnostní vyřazení předškoláků. Začátek v 15.30 hodin.Pokud bude deštivé počasí, akce se uskuteční na Duhové třídě.

23.06.2020
Přerušní provozu o hlavních prázdninách

Mateřská škola v Luži oznamuje přerušení provozu z důvodu plánovaných oprav a malování v době od  3.8.2020 do 31.8.2020. Obnovený provoz bude začínat v úterý 1.9.2020 ve všech třídách mateřské školy.

Naši partneři:
Rodinné centrum DaR Luže
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko
© 2020 Mateřská škola Luže, Družstevní 366, Luže, 538 54, mskola@luze.cz
Product by © SKOLKY.INFO | Design & Programming Core Trade s.r.o. | Kontakt: info@skolky.info | Hosting InVite.cz